Gerçekten verdiğiniz kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Allah devamını nasip eylesin. Kabul eylesin. Amiin,

on 05 Ekim 2017
Gösterim: 948

Gerçekten verdiğiniz kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Allah devamını nasip eylesin. Kabul eylesin. 
Amiin,

Bugün, nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi demek olan tasavvufî terbiye, çok daha büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Çünkü tasavvuf; hamd, şükür, rızâ, zühd, istiğnâ ve kanaat eğitimidir. Esas hayatın âhiret hayatı olduğu gerçeğini idrâk ederek, gönlü dünyanın gelgeç nefsânî arzularının esaretinden kurtarmaktır.

Tasavvufun mücâdelesi; iç âlemden, varlık, benlik, gurur ve kibri kazıyıp atarak hiçlik ve yokluk hâlini idrâk ettirmektir.

Ârifler Sultânı Şâh-ı Nakşibend Hazretleri, hâcegândan, yani ilim erbâbı hoca efendilerden idi. Buna rağmen, mânevî intisâbının ilk yıllarında, insanların gelip geçtiği yolları temizlemiş, hastalara, âcizlere, hattâ yaralı hayvanlara hizmet etmiştir. Bu şekilde, büyük bir tevâzû ve hiçliğe bürünmüştür.

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri de, kendisine ilimde “Şemsüʼş-Şümûs”, yani “Güneşler Güneşi” denildiği bir zamanda, Abdullâh-ı Dehlevî Hazretleriʼnin dergâhına gitmişti. Fakat Dehlevî Hazretleri onu karşılamaya bile çıkmadı. Üstelik onu dergâhının ne mihrâbında, ne de kürsüsünde vazifelendirdi. Önce enâniyetin bertarâfı ve hiçliğin tahsili için, onu helâ temizliğiyle vazifelendirdi.

Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri de Bursa kadısı iken, Üftâde Hazretleriʼnin dergâhında hiçlik ve yokluğa erebilmek için, benzeri merhalelerden geçti. Süslü kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer sattı. Gurur, kibir ve enâniyeti bertaraf eden bu nevî merhaleler neticesinde, cihan pâdişahlarına istikâmet veren, büyük bir mürşid-i kâmil oldu. Şimdiye kadar sayısız kadı geldi geçti; fakat onlar içinde Hüdâyî Hazretleri, bu husûsiyeti sebebiyle 400 seneden beri gönüllerde yaşamaya devam ediyor.

İşte tasavvufta her şey, “hiçlik” hâlini idrâk ettikten sonra başlar. (Osman Nûri Topbaş, Altınoluk Dergisi, Ağustos-2014)

 
 

Bir gurbet diyârı olan dünyâya gelen her fânînin ömür takvîmi, ölümle son bulur. Bu ömür deminde...

on 02 Ekim 2017
Gösterim: 938

Bir gurbet diyârı olan dünyâya gelen her fânînin ömür takvîmi, ölümle son bulur. Bu ömür son deminde "Kelime-i Şehadet" getirerek Allah'a kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. 
Amiin,

Bunun için dünyâya geliş ve gidişin idrâki içinde olup da garîb bir yolcu gibi yaşayanlar, ilâhî nasîblerin heyecanıyla, dünyânın çile, ızdırap, gam ve keder dolu imtihânlarında muvaffak olmaya gayret gösterirler. Onlar, gurbet hayâtının gâh sürûr, gâh elem olarak tecellî eden muhtelif tezâhürlerikarşısında dâimâ tevekkül, teslîmiyyet, sabır ve rızâ hâlinde yaşarlar. Böyle bahtiyar kimselerin ölümleri, sonsuz rahmet kapılarını aralatan bir vuslat, yâni Rabbe kavuşma şeklinde tezâhür eder.

Bir Kıssa:
Büyük mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, dünyâ hayâtını bazen bir gurbet, bazen bir yolculuk âlemi olarak tasvîr eyler. Vefâsız, fânî ve aldatıcı olması dolayısıyla ona bel bağlayanların hüsrâna uğradığını ifâde eder. Mevlânâ Hazretleri, dünyânın muvakkatliği bakımından onu bazen de bir misâfirhâneye teşbîh eder. Hattâ rûhun bile bedende muvakkatliği dolayısıyla bir misâfirlik hâli yaşadığını ifâde buyurur.

Böylece misâfirliğin, içiçe, birçok safha ve tezâhür şekli arzettiği görülmektedir. Ki bunu, Mevlânâ Hazretleri, bu âlemde zıdların dâimâ bir arada ve içiçe bulunduğu gerçeğine de temâs ederek o eşsiz hikmetli üslûbuyla şöyle anlatmaktadır:

“-Ey delikanlı! Bu ten bir misâfirhânedir. Her sabâh, senin misâfirlerin olan gam ve neş’e oraya koşarak gelirler.”

“Âgâh ol; sakın bu misâfir benim boynumda kalır, deme! O yokluğa uçar gider. Yâni sürûr ve gamın bekâsı yoktur.”

“Gayb âleminden ne gelirse gelsin, o senin gönlünün bir misâfiridir. Onu dâimâ hoş tut! Yâni, gamdan ötürü üzgün; sürûrdan dolayı da çok neş’e içinde kalma!”

“Gam düşüncesi, neş’e yolunu tıkar, aldırmaz! Hakîkatte ise gam, bambaşka bir sürûr ve neş’enin yollarını açar.”

“Fikirler ve gam, gönül evini başka efkârdan süpürür. Tâ ki, kalbe yeni hayır ve sürûrlar gelmiş olsun!”

“Gam eli, gönül dalından sarı yapraklar silkmektedir. Tâ ki, bu dallardan birbiri ardınca yeşil yapraklar gelmiş olsun!”

“Gam, gönülden neyi döker ve götürürse, onun yerine daha iyisini getirir!” (Osman Nûri Topbaş, Altınoluk Dergisi Mayıs-1998)

 
 

Vakfımızın, Moğolistan Kurbanından bilgidendirmelere devam; Bağış yapan sizlerden Allah razı olsun. Amiin,

on 25 Eylül 2017
Gösterim: 1044

Vakfımızın, Moğolistan Kurbanından bilgidendirmelere devam;
Bağış yapan sizlerden Allah razı olsun.
Amiin,

Bir Kıssa'da, Derki;
Mevlana Celaleddin (ks), peygamber mirasçısının (velînin) terbiyesine girmeyi, nefs engelini aşmanın, hakîkat ve ma’rifete ermenin zarurî bir çaresi olarak buyurur:

“Bir bıçak, kendi sapını, başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir? Sen git, yaralarını bir gönül cerrahına göster. Sen onları kendi kendine tedavî edemezsin…”

“Dünyevî duygu ve düşüncelerinin sağlığını tabibten, kişiyi sonsuza yücelten ilahî hislerin sıhhatin; de mürşidden öğren.”

“İki parmağının ucunu iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Görmüyorsan bu alem yok değildir. Görmemek ayıp ve kusuru ancak nefsin uğursuz iki parmağına aittir.”

“Sen evvela gözlerinden parmaklarını kaldır. Ondan sonra dilediğini gör. insan gözden ibarettir. Geri kalansa cesarettir. Göz ise ancak dostu görene denir.”

“Kur’anı Kerîm’in ayetlerini, Hz. Peygamber (sav)’in Hadisi Şerif’lerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçelerindeki güzel kokuları duymuyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara…” (Osman Nûri Topbaş, Altınoluk Dergisi, Ekim-1994)

Nefis Çile Çekmeden, Rûha Bayram Yok! Gönül kırmayalım, gönüller birleştirelim. İnşallah.

on 19 Eylül 2017
Gösterim: 991

Nefis Çile Çekmeden, Rûha Bayram Yok! Gönül kırmayalım, gönüller birleştirelim. İnşallah.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

"Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir, Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir." (Şems, 9-10)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Al­lâh’ım! Rah­me­ti­ni umu­yo­rum. Gö­zü­mü açıp ka­pa­yın­ca­ya ka­dar da­hî be­ni nef­si­min hevâsıy­la başba­şa bı­rak­ma! Her hâ­li­mi ıs­lah ey­le! Şüp­he­siz Sen’­den baş­ka ilâh yok­tur…” (Ebû Dâ­vud, Edeb, 100-101)

 
 

Kurban Ne güzel bir ibadettir, yıl boyu onun bereketini hem ailemiz hem toplumumuz yaşar, nasiplenir, Allah sizlerden razı olsun.

on 19 Eylül 2017
Gösterim: 930

Kurban Ne güzel bir ibadettir, yıl boyu onun bereketini hem ailemiz hem toplumumuz yaşar, nasiplenir, Allah sizlerden razı olsun.
Amiin,

Bir zaferin şerefi, ona ulaşmak için katlanılan güçlükler ve yaşanan bediî heyecanlar nisbetindedir. İnsanın; nefsin ve şeytanın esâretinden kurtulup, rûhunun hürriyetini kazanması için katlanacağı her türlü meşakkatte aslında asil bir zevk vardır. Bunu idrâk edenler, irfân ehlinin acı ilâçlarını zevkle içerler.

Vermiş olduğunuz Kurban bağışlarınız sırayla kesildi, bunları bilgilenmeniz için seri halinde sunmaya devam edeceğiz, Allah razı olsun sizlerden. Amiin,

on 16 Eylül 2017
Gösterim: 972

Vermiş olduğunuz Kurban bağışlarınız sırayla kesildi, bunları bilgilenmeniz için seri halinde sunmaya devam edeceğiz, Allah razı olsun sizlerden.
Amiin,

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“De ki; Allâh’ın lûtfuyla, rahmetiyle (evet) ancak onunla ferahlasınlar. Bu onların toplayıp yığdıklarından hayırlıdır.”
(Yûnus, 58)

 
 

Bağışlamış olduğunuz kurbanları Moğolistan'da kesip, ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştık

on 16 Eylül 2017
Gösterim: 1027

Bağışlamış olduğunuz kurbanları Moğolistan'da kesip, ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştık, sizleri de bilgilendirmek için yayınlamaya devam ediyoruz. Allah razı olsun, sizlerden. Amiin, 
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.”
(Bakara, 269)

 
 

Kurban'da yardımı geçenlerden Allah razı olsun. Devamını nasip eylesin.

on 14 Eylül 2017
Gösterim: 954

Kurban'da yardımı geçenlerden Allah razı olsun. Devamını nasip eylesin.

Moğolistan'daki Yardım Köprüsü Vakfı'mız öğrencileriyle bayram alışverişlerini yapmıştı.

on 10 Eylül 2017
Gösterim: 1128

Moğolistan'daki Yardım Köprüsü Vakfı'mız öğrencileriyle bayram alışverişlerini yapmıştı. Allah sizlerden razı olsun. Yardımlarınızın devamını nasip eylesin.
Amiin.

Cenâb-ı Hak, bizi nefsimize bırakmasın. Bizleri, ebedî ve gerçek hayata dâir ilâhî îkazları can kulağıyla dinleyip hâl ve hareketlerini buna göre tanzim eden gerçek akıl sahiplerinden eylesin…
Âmîn…

Hasan-ı Basrî (ks)’un Ömer bin Abdülaziz Hazretleriʼne söylemiş olduğu şu sözler, gönüllere nakşedilmesi gereken ne müthiş bir nasihattir:
“İzzet ve celâl sahibi Allah seninle olunca, kimden korkuyorsun!.. Eğer Allah seninle değilse, o vakit de kime ümit bağlayacaksın!..”

 
 

Çok şükür, Kurban Bayramı bereketli geçti, Sizlerden Allah Razı Olsun.

on 08 Eylül 2017
Gösterim: 1079

Çok şükür, Kurban Bayramı bereketli geçti, Sizlerden Allah Razı Olsun.

Cumanız Mübarek Olsun, Cenâb-ı Hak bizleri, hakkında takdir edilmiş olanlara râzı olarak rızâsını kazanan sâlih kulları zümresine ilhâk eylesin… Âmîn…
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“…Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz…” (Enbiyâ, 35)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun hatalarını bağışlamaya vesîle kılar.” (Buhârî, Merdâ, 3; Müslim, Birr, 49)

 
 

Kurban Bayramında, Hacı Hafız İmren Atamızı ziyaret ettik, bayramlaştık, Allah razı olsun, sağlık, huzur, esenlik dolu bir ömür versin inşallah. Amiin,

on 07 Eylül 2017
Gösterim: 934

Kurban Bayramında, Hacı Hafız İmren Atamızı ziyaret ettik, bayramlaştık, Allah razı olsun, sağlık, huzur, esenlik dolu bir ömür versin inşallah.
Amiin,

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.”

(Haşr, 19) Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Dünya akıllı insanların ganimeti, cahillerin gafletidir.”
(Gazzâlî, İhyâ, IV, 373)

Bayan Ölgey/Moğolistan'dan çok çok selamlar ve dualarımızla, Rabbim, kurban hisselerinizi, hisselerimizi hayırlısıyla tamamen güvenle kesip bitirdik, ihtiyaç sahiplerine dağıtımını yaptık,

on 07 Eylül 2017
Gösterim: 1058

Bayan Ölgey/Moğolistan'dan çok çok selamlar ve dualarımızla, Rabbim, kurban hisselerinizi, hisselerimizi hayırlısıyla tamamen güvenle kesip bitirdik, ihtiyaç sahiplerine dağıtımını yaptık, 
Çok şükür, Allah sizlerden razı olsun. Bundan sonra da devamını nasip eylesin.
Amiin,

 
 

Bağışladığınız yurt içi kurban bağışlarınız kesildi.

on 05 Eylül 2017
Gösterim: 1026

Bağışladığınız yurt içi kurban bağışlarınız kesildi. Telefonlarla sizlere, kurban sahibine haber edildi. İhtiyaç sahiplerine dağıtımı yapıldı. Allah(c.c.) kabul eylesin. Devamını nasip eylesin.
Amiin.

Rasûlullah (sav), hasta ziyâretinin fazîletini şu hadîs-i şerîfleriyle beyan buyurmuştur:

“Bir insan, bir hastanın hâlini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyâret ederse, ona bir melek şöyle seslenir:

“Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın. Kendine cennette barınak hazırladın!” (Tirmizî, Birr, 64/2008; İbn-i Mâce, Cenâiz, 2)

 
 

Çok Şükür, bağışladığınız kurbanları Moğolistan'da kestik, ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

on 04 Eylül 2017
Gösterim: 988

Çok Şükür, bağışladığınız kurbanları Moğolistan'da kestik, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. 
Allah(c.c.) razı olsun sizlerden. Amiin.

Yâ Rabb! Namazlarımızı, gerçek mânâ ve hikmetiyle edâ edilen ve bir mi’râc mâhiyetiyle senin ulvî vuslat ve müşâheden ile şereflenen namazlardan eyle!

Namazlarımız, gözlerimizin nûru, gönüllerimizin her iki cihânda da sürûru olsun! Âmin!